duminică, 16 martie 2014

“Schimbaţi-va dispoziţia voastră sufletească pentru că împărăţia cerurilor s-a aproapiat.” - Ioan Botezătorul

S-a spus că omul va putea să găsească raportul său faţă de Dumnezeu în eul său propriu.
Dar când acest moment a venit, oamenii au trebuit să fie energic atenţionaţi că acest moment profeţit anterior a venit cu adevărat. Cel care a făcut acest lucru în modul cel mai impunător a fost Ioan Botezătorul. El a indicat că timpurile s-au schimbat; el spunea: “Împărăţia cerurilor s-a apropiat.” Apoi acelaşi lucru a fost indicat, în acelaşi fel, de Christos Iisus. Indicaţia cea mai plină de însemnătate s-a săvârşit însă mai înainte, prin acţiunea de botez în Iordan, pe care Ioan Botezătorul a săvârşit-o asupra multora, cât şi prin învăţătura însăşi. Dar numai prin aceste două acţiuni transformarea nu ar fi fost posibilă. Trebuia mai curând ca un număr de oameni să trăiască undeva în lumea spirituală ceva din care să poată deveni vie în ei convingerea că se va revela o divinitate. Şi aceasta se întâmpla prin cufundarea în apă. Când omul este pe cale de a se îneca, trupul său eteric se desface puţin de legătura sa cu trupul fizic, se ridică parţial şi omul retrăieşte atunci ceea ce reprezintă un semn pentru noul impuls în evoluţia lumilor. Şi din aceasta rezulta impunătoarea chemare: Schimbaţi-vă dispoziţia voastră sufletească deoarece împărăţiile cerurilor sunt aproape. Vine peste voi acea dispoziţie sufletească, acea stare sufletească prin care voi veţi ajunge în legătură cu Christos. Timpurile sunt împlinite.

Christos însuşi a dat cea mai pătrunzătoare învăţătură despre împlinirea timpurilor în ceea
 ce numim Predica de pe munte. Nu a fost nicidecum o predică pentru popor, căci se spune: “Când Christosa văzut poporul, El s-a dus mai la o parte şi S-a revelat ucenicilor Săi.” Atunci Christos le-a revelat următoarele: În vechile timpuri omul putea fi umplut de Dumnezeu în starea de extaz; el era fericit în afara eului său, avea o trăire nemijlocită cu lumea spirituală din care el putea să preia forţe spirituale şi forţe de vindecare. Acum însă, aşa le-a spus Christos Iisus ucenicilor Săi, poate fi umplut de Dumnezeu acel om care se pătrunde el însuşi cu impulsul lui Dumnezeu şi cu impulsul lui Christos, cel care poate să răsară ca eu în acest impuls. Mai înainte numai acela care era umplut cu curenţii lumii spirituale se putea ridica spre lumea spirituală; numai acela putea fi fericit ca om bogat în spirit. Acesta era clarvăzătorul în sens vechi, şi el aparţinea unui cerc restrâns de personalităţi. Cei mai mulţi au devenit cerşetori în spirit. Acum însă pot găsiîmpărăţia cerurilor aceia care o caută în eul lor. Ceea ce se petrece într-o astfel de epocă importantă a omenirii, aceasta se întâmplă întotdeauna pentru omul întreg. Chiar dacă numai un singur mădular al fiinţei sale este cuprins, celelalte răsună împreună cu acesta. Toate mădularele omului: trupul fizic, trupul eteric, sufletul senzaţiei, sufletul raţiunii sau a sentimentului, sufletul conştienţei, eul, mădularele sufleteşti superioare, toate se revigorează prin apropierea împărăţiei cerurilor. Aceste învăţături corespund întru totul cu marea învăţătură a înţelepciunii originare.

1. - Mai înainte, la intrarea în lumea spirituală, trupul eteric trebuia să se separe puţin de trupul fizic; acesta trebuia deci să fie alcătuit într-un mod cu totul deosebit. De aceea Christos Iisus spunea, 
referindu-se la trupul fizic:
Fericiţi pot fi cerşetorii; cei care sunt săraci în spirit, pentru că ei vor găsi împărăţia cerurilor atunci când îşi vor dezvolta în mod corect trupul exterior stăpânit de eu.

2. – Şi în acelaşi timp spunea despre trupul eteric: Mai înainte oamenii puteau fi vindecaţi de suferinţele trupeşti şi suferinţele sufleteşti prin ridicarea în lumea spirituală cu ajutorul extazului. Dacă acum sunt plini de Dumnezeu, Dumnezeu este în interiorul lor, atunci ei pot să poarte suferinţa, pot fi vindecaţi, pot fi mângâiaţi şi pot găsi în ei înşişi sprijinul, pot găsi în ei înşişi mângâierea.

3. – În continuare, spunea despre trupul astral: Mai înainte cei care aveau în trupul astral pasiuni sălbatice şi impulsuri furtunoase, ele puteau fi potolite prin aceea că de la fiinţele divin-spirituale curgea în sufletele lor, radia spre ei calm, linişte şi puritate.

Acum însă oamenii trebuie să găsească prin forţa propriului eu, sub influenţa lui Christos, forţa care să purifice trupul astral. Locul unde se poate purifica trupul astral este acum pământul. De aceea influenţa asupra trupului astral trebuia astfel prezentată încât s-a spus: Fericiţi şi plini de Dumnezeu în trupul astral pot fi numai aceia care dobândesc echilibru, calm; lor le va fi dăruită ca răsplată mângâierea şi tot ceea ce este bun pe pământ.

4. – A patra fericire se referă la sufletul senzaţiei. Cel care vrea să se purifice cu adevărat în sufletul senzaţiei şi să parcurgă o evoluţie superioară, acela va primi în eul său o influenţă de la Christos; el va simţi o sete după dreptate în inimă, va deveni străbătut în interior de Dumnezeu şi eul său va găsi potolirea foamei în el însuşi.


5. – Următorul mădular este sufletul raţiunii sau al sentimentului. Eul dormitează înăbuşit în sufletul senzaţiei şi se trezeşte abia în sufletul raţiunii sau al sentimentului. Dacă noi dormim cu sufletul nostru în sufletul senzaţiei, atunci nu putem găsi în ceilalţi oameni ceea ce îl face pe om cu adevărat om: eul. Înainte ca omul să-şi fi dezvoltat în sine eul, trebuie să fi lăsat ca sufletul senzaţiei să crească în lumile superioare, pentru ca să poată percepe acolo ceva. Dacă însă se dezvoltă în sufletul senzaţiei sau al sentimentului, el poate să perceapă pe oameni alături de sine.
La toate mădularele numite până acum trebuie să ne amintim de ceea ce a fost dat mai înainte în aceste domenii. Abia în sufletul raţiunii sau al sentimentului se poate umple sufletul cu ceea ce curge de la om la om. În formularea frazelor referitoare la Fericiri, într-a cincea fericire trebuie să intervină ceva deosebit; subiectul şi predicatul trebuie să fie acelaşi, 
deoarece trebuie indicat spre acel mădular care dezvoltă în sine eul.
Fraza a cincea spune: “Cel care dezvoltă milă şi îndurare a inimii, va găsi îndurare.” Aceasta este o probă crucială pe care o facem documentelor oculte. Christos a făcut profeţii cu privire la fiecare mădular al naturii umane, şi aceste profeţii corespund adevărului. 

6. - Următoarea frază din Fericiri se referă la sufletul conştienţei. Prin el eul, ca eu pur, poate să ajungă la o astfel de dezvoltare încât să poată prelua în sine Divinitatea. Dacă omul a înaintat atât de mult, el poate să perceapă picăturile de Divinitate, poate să perceapă în sine eul său. El Îl poate vedea pe Dumnezeu prin sufletul conştienţei purificat. Fraza a şasea din Fericiri trebuie deci să se refere la vederea lui Dumnezeu. Expresia exterioară fizică pentru eu şi pentru sufletul conştienţei este sângele fizic, iar locul în care acestea se manifestă în mod deosebit este inima umană ca expresie pentru eul purificat., De aceea Christos spune:“Fericiţi sunt cei care au inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu.” Cu aceasta se merge până la nivelul acestei intimităţi, anume că inima este expresia eului, expresia Divinităţii în om.
Să ne ridicăm acum la mădularele mai înalte decât sufletul conştienţei, la Manas, Buddhi, Atman. Omul actual poate să-şi dezvolte cele trei mădulare sufleteşti, dar abia într-un viitor înd
epărtat va putea dezvolta componentele superioare: sinea spirituală(Manas), spiritul vieţii(Buddhi), şi omul spirit(Atman).

7. - Acestea nu pot trăi încă în om, pentru aceasta el trebuie să privească spre fiinţe superioare.
 Sinea spirituală nu este încă în el; abia mai târziu se va revărsa în el. Omul nu este suficient dezvoltat pentru a prelua în sine Sinea spirituală; în această privinţă omul se află abia la începutul evoluţiei, el nu este decât asemănător unui vas care să preia Sinea spirituală treptat în sine. Acest lucru îl indică şi fraza a şaptea din Fericiri. Sinea spirituală poate deocamdată doar să îl încălzească, să îl întreţesă. Numai fapta lui Christos aduce pe Pământ forţa iubirii şi a armoniei. Din această cauză Christos spune: “Fericiţi sunt cei care aduc aici pe pământ Sinea spirituală ca primul mădular spiritual, căci ei vor deveni copii ai lui Dumnezeu”. – Aceasta îl avizează pe om la lumile superioare.

8. - Se va lua seama la ceea ce trebuie făcut pentru viitor, dar care, pornind din prezent, va fi urmărit cu toată forţa şi cu toată puterea. Este indicat în fraza a opta din Fericiri: Plini de Dumnezeu sau fericiţi sunt cei care vor fi persecutaţi din cauza dreptăţii, deoarece ei vor fi umpluţi în sinea lor, din împărăţia cerurilor, de spiritul vieţii, de Buddhi. Legat de aceasta mai găsim indicaţii referitoare la misiunea specială a lui Christos însuşi şi în sensul că discipolii intimi ai lui Christos pot fi fericiţi când ei vor trebui să sufere persecuţii din cauza lui Christos:
9. - cu aceasta este dată şi o uşoară indicaţie asupra lui Atman, care ne va fi dăruit într-un viitor îndepărtat.  

3.Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia cerurilor.                               1
4.Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.                                                   2
5.Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul.                                              3
6.Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor sătura.          4
7.Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui.                                                         5
8.Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.                             6
9.Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.                      7
10.Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este împărăţia cerurilor.                   8
11.Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind din pricina Mea.                                                                                                              9
(Mt. 5, 3-11). 

Astfel, în Predica de pe munte este vestită marea învăţătură despre împărăţia cerurilor care s-a apropiat. În cursul acestor evenimente s-a săvârşit în Palestina misteriul evoluţiei omenirii: omul a 
fost atât de mult maturizat în toate mădularele sale fiinţiale încât el a putut să preia în mod nemijlocit în componentele sale purificate impulsul lui Christos. În felul acesta s-a săvârşit unirea Dumnezeului-Om Christos, cu omul Iisus din Nazaret şi, în timpul celor trei ani, a străbătut Pământul cu curentul forţelor sale. Acest lucru trebuia să se întâmple pentru ca omul să nu piardă complet legătura cu lumea spirituală în timpul epocii Kali Yuga. Totuşi Kali Yuga, epoca întunecată a mai durat încă mult timp, până în anul 1899. Acest an este un an deosebit în evoluţia omenirii deoarece acum s-a încheiat Kali Yuga, epoca de 5000 de ani. Prin aceasta a început o nouă treaptă a evoluţiei omenirii. Alături de capacităţile pe care le-a dobândit în cursul epocii Kali Yuga, omul va dobândi noi capacităţi spirituale. Ne îndreptăm spre o perioadă în care se vor dezvolta facultăţi şi capacităţi naturale noi prin care omul va putea vedea în lumile divin-spirituale. Mai înainte de a trece de mijlocul secolului al XX-lea, anumiţi oameni, prin dezvoltarea completă a conştienţei de eu, vor experimenta o pătrundere a lumii divin-spirituale în lumea noastră fizic sensibilă, aşa cum a trăit-o Saul la transformarea lui din Saul în Pavel în faţa Damascului. Aceasta va fi starea normală pentru un anumit număr de oameni.

Christos nu se va întrupa din nou, aşa cum s-a întrupat la începutul erei noastre în Iisus, în trup fizic, căci cu aceasta nu s-ar obţine nimic. Conform profundelor legităţi ale evoluţiei cosmico-pământeşti, acest lucru a fost necesar atunci pentru că oamenii nu L-ar fi putut recunoaşte în alt mod. Acum însă oamenii au evoluat: ei au devenit capabili să pătrundă prin forţele lor sufleteşti până la vederea eterică. Din cauza aceasta Christos va deveni vizibil oamenilor în trup eteric şi nu în trup fizic.
Acest lucru se va întâmpla din ce în ce mai mult în următorii 2500 de ani, începând cu mijlocul secolului al XX-lea. Un număr suficient de oameni vor trăi evenimentul din faţa Damascului, astfel încât acest eveniment va fi recunoscut, în final, pe Pământ, peste tot.
Noi practicăm ştiinţa spirituală pentru ca facultăţile ‒ la început delicate ‒ care vor apare, să nu treacă neobservate prin faţa oamenilor, ca oamenii dăruiţi cu aceste capacităţi să nu fie consideraţi visători sau nebuni, ci să fie înţeles de o mică grupă de oameni, să fie sprijiniţi de această grupă de oameni 
care trebuie să împiedece ca neînţelegerea umană să calce în picioare germenii acestor predispoziţii. Ştiinţa spirituală trebuie, înainte de toate, să pregătească terenul pentru ca aceste predispoziţii să ajungă la dezvoltare.

Acum însă ne îndreptăm spre un timp de reamintire şi reapariţie a epocii abrahamitice, dar în sensul că oamenii vor fi conduşi afară din lumea fizică accesibilă prin simţuri fizice. Spiritul lui Avraam va influenţa cunoaşterea noastră în aşa fel încât oamenii nu vor mai aprecia doar lumea senzorială. Şi, invers decât a fost cazul la Avraam, când Dumnezeu putea fi găsit numai în lumea simţurilor, oamenii se vor ridica deasupra lumii senzoriale, vor creşte în lumea spirituală. Se poate spune: nu strică nicidecum evoluţiei dacă oamenii nu au ştiut nimic despre acestea până acum, dar în epoca ce începe oamenii trebuie să ajungă în situaţia de a-şi lua în mod conştient destinul în mână.
 Ei trebuie să ştie cum va deveni Christos, mai târziu, perceptibil. Este povestit cu dreptate cum, după Evenimentul de pe Golgota, Christos a coborât în domeniul morţilor, în lumea spirituală, pentru a le aduce cuvântul de mântuire. Evenimentul christic acţionează şi acum în acelaşi sens.

Oamenii, indiferent de comunitatea religioasă, de crezul de care aparţin, vor recunoaşte acest eveniment christic atunci când vor experimenta aceste fapte. Creştinii vor fi, probabil, într-o situaţie mai grea decât aparţinătorii altor religii, atunci când ei vor face în mod real experienţa lui Christos eteric; dar ei trebuie să încerce să întâmpine acest eveniment al lui Christos în mod neutral.

Tocmai aceasta va fi sarcina: îndeosebi din creştinism să fie dezvoltată o înţelegere pentru posibilitatea de a păşi în lumea spirituală fără să fii dependent de vreuna din confesiunile religioase, ci numai prin forţa voinţei bune. 

Importanţa pe care acest eveniment îl va avea în secolul al XX-lea o putem înţelege din următoarele:
 Pavel putea cunoaşte tot ceea ce s-a întâmplat în Palestina fără ca această cunoaştere să îl transforme din Saul în Pavel. Dispoziţia sa sufletească era de aşa natură încât el nu putea să fie convins că în acel nazarinean a trăit Christos. Abia evenimentul petrecut în faţa Damascului i-a spus conştienţei sale clarvăzătoare:
Christos este prezent.
Oamenii care vor avea această experienţă directă în secolul al XX-lea, care vor avea trăirea experienţei din faţa Damascului, vor primi o cunoaştere directă despre Christos, ei nu vor mai simţi nevoia să se bazeze pe documente pentru a-L recunoaşte pe Christos, ci vor avea cunoaşterea directă aşa cum astăzi numai iniţiatul o are. Toate capacităţile care pot fi dobândite astăzi cu ajutorul iniţierii vor fi în viitor capacităţi generale ale omenirii.
Această stare a sufletului, această trăire sufletească este denumită în ocultism “revenirea lui Christos”. 

Christos nu va mai fi întrupat într-un trup fizic, ci va apărea într-un trup eteric, aşa cum a 
apărut pe drumul către Damasc. 
Christos s-a întrupat pe planul fizic atunci când omenirea a fost mărginită doar la corpul fizic. Astăzi putem repeta cuvintele Evangheliei lui Ioan: Schimbaţi-vă modul de a gândi pentru ca facultăţile voastre să se deschidă lumii spirituale. – Pentru că oamenii cu clarvedere eterică îl vor vedea în faţa lor pe Christos în trup eteric.
Capacităţile descrise zac astăzi ca seminţe în suflete. În viitor ele se vor dezvolta şi se va putea spune că destinul omului, până la anumit punct, stă în mâna lui. Va fi necesar ca oamenii, atunci când acest fenomen apare, să ştie ce însemnă aceste capacităţi. Apoi pentru aceşti oameni va fi imposibil să cadă în materialism ca acum. Când aceste capacităţi vor apare, ele nu vor fi de îndată luate în consideraţie. Oamenii care vor avea astfel de capacităţi vor fi consideraţi fantaşti sau bolnavi. Solia spiritual-ştiinţifică are, din acest motiv, misiunea de a pregăti oamenii pentru înţelegerea unor astfel de capacităţi. Idealurile comunicate de ştiinţa spirituală nu sunt deci idealuri arbitrare, ci un mijloc necesar pentru dezvoltarea omenirii. 

sursa
http://www.spiritualrs.net/Conferinte/GA118/GA118_CF09.html

Sursa: http://adevarul2012.blogspot.ro/

PRESA MONDIALA TITREAZA: CONFORM UNUI STUDIU NASA, CIVILIZATIA UMANA VA INTRA IN COLAPS !         Conform mai multor publicatii din lume, un studiu amplu al NASA a concluzionat ca civilizatia umana se va prabusi din cauza prapastiei tot mai adanci dintre saraci si bogati. De fapt, acest studiu finantat chiar de          Oculta, are scopul de a "profeti" discret planul illuminatilor, si anuma ca masele vor fi starnite impotriva guvernelor si a corporatiilor, ca apoi Oculta sa aiba motive intemeiate pentru a instaura un guvern fascist global. Iata articolul original:

        Un studiu finanţat de Centrul Spaţial Goddard al NASA menţioneză că civilizaţia industrială în care trăim ar putea ajunge într-o fază de colaps, privind situaţia din punct de vedere istoric şi statistic. Problemele ar fi consumul de resurse şi inechitatea socială.

       Studiul cerut de NASA a analizat folosind modelul HANDY modul cum au decăzut civilizaţiile complexe. “Căderea Imperiului Roman şi a Imperiului Mongol, Maur sau Gupta, dar şi a Imperiului Mesopotamian sunt dovezi că civilizaţiile avansate, sofisticate şi complexe pot fi fragile şi efemere”, se arată în studiul citat de “The Guardian”.
        Proiectul a identificat câţiva factori care trebuie luaţi în calcul - populaţia, clima, apa, agricultura şi energia. Aceşti factori pot duce la colaps dacă generează două caracteristici sociale.
Studiul aminteşte de consumul excesiv de resurse care pune presiune pe capacitatea ecologică şi stratificarea economică în Elite şi Mase (bogaţi şi săraci). Aceste fenomene sociale ar fi jucat un rol esenţial în colapsul altor imperii în ultimii 5.000 de ani. Săracii vor trage Elitele după ei
      
        “Surplusul acumulat nu este distribuit echilibrat în societate, dar e controlat de o elită. Marea masă, cea care produce bogăţia, are alocată doar o porţiune mică, sub nivelul de subzistenţă”, mai arată studiu. Potrivit acestuia, reflectând la realitatea lumii de astăzi, la avansul tehnologiei şi eficientizarea agriculturii şi industriei, colapsul este un lucru dificil de evitat.
“Civilizaţia este pe o linie stabilă, dar chiar şi dacă ar fi o situaţie optimă, Elitele consumă prea mult, iar Masele ar putea fi condamnate la foamete, ceea ce duce la colapsul societăţii”, se arată într-unul dintre scenariile NASA.
          Studiul finanţat ce centrul Goddard arată că Elitele nu vor simţi prea devreme această problemă a societăţii, deoarece ea va veni încet, încet dinspre masele de oameni. Acestea vor avea din ce în ce mai multe probleme, iar, în definitiv, vor trage toată societatea după ele. Romanii şi mayaşii considerau că nu vor avea niciodată probleme, dacă ne bazăm pe elite, dar societăţile au intrat în colaps şi au dispărut.
Cercetătorii menţionează că scenariile nu sunt inevitabile şi politici structurale ar putea modifica traiectoria societăţii. Practic, NASA doreşte eliminarea inegalităţilor economice şi o distribuţie mai echilibrată a resurselor. Studiul este foarte teoretic şi bazat pe modele matematice, dar ridică o problemă serioasă. O catastrofă nucleară ar duce la foamete
Un studiu recent al commitetului fizicienilor câştigători ai Premiului Nobel arată pericolele războaielor nucleare sau accidentelor.
        
          "Un miliard de oameni morţi în ţările în curs de dezvoltare este o catastrofă nemaiîntâlnită în istorie. Dar dacă ne întrebaţi dacă 1,3 miliarde de oameni din China ar fi în pericol, atunci vorbim deja de finalul civilizaţiei", a declarat Ira Helfand, autorul raportului, potrivit phys.org. Helfand a menţionat că studiul a luat în considerare India şi Pakistan din cauza relaţiei dintre cele două ţări care rămâne în continuare destul de tensionată. Studiul a completat faptul că particulele din aer, care ar fi împrăştiate de o bombă nucleară în Asia de Sud ar duce la reducerea cu 10% a recoltelor din SUA în doar o decadă. Dar, a precizat Helfand, orice conflict nuclear limitat pe o arie restrânsă de teritoriu va avea un impact apocaliptic asupra lumii.
Armele nucleare moderne, deşi nu au fost încă folosite, sunt mult mai puternice decât bombele care au ucis 200.000 de persoane la Hiroshima şi la Nagasaki în 1945. De atunci, bombele au devenit mai mici, mai puternice şi ar putea duce la finalul unei civilizaţii. 


Sursa: http://secretele--sistemului.blogspot.ro/

MISTERUL MASONIC AL NUMARULUI "33"


         La Vatican sunt 32 de arcade pe fiecare parte a curtii cu un obelisc gigantic in mijloc. Sutana Papei are 32 de nasturi, capul sau reprezentand al 33-lea. Simbolul Uniunii Sovietice reprezenta un soare cu 32 de raze, soarele fiind al 33-a. Plafonul din sala Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite are o lumina mare inconjurata de 32 de lumini mai mici. Cladirea ONU are 39 (13x3) de eteaje si este construita pe pe un teren donat de masonul David Rockefeller. Steagul ONU prezinta un glob impartit in 33 de sectiuni inconjurat de ramuri de maslin. Steagul se intampla sa fie albastru la fel ca primele 3 "grade albastre" ale masoneriei.                                                       


     Sunt 13 grade in Masoneria de rit York si 33 de grade in masoneria de rit scotian. Sistemul de masura, este originar din Franta Masonica din 1790 ceea ce explica de ce 13 inch =  33 cm. 
     Vulturul este simbolul principal al masoneriei de rit scotian si de asemenea se gaseste si pe dolar. Pe aripa dreapta sunt 32 de pene simbolizand cele 32 de grade formale ale masoneriei de rit scotian, iar aripa stanga contine o pana in plus reprezentand gradul 33 detinut de multi lideri mondiali si multe figuri istorice. Liderul Consiliului Suprem al Francmasoneriei Mondiale, Albert Pike, a inventat gradul 33 in Francmasonerie in 1832. El, de asemenea este cofondatorul KKK (K este a 11-a litera din alfabet, 11x3=33)


          Sunt o multime de referinte la numarul 33 si in Biblie: 33 de zile de purificare (Levitic 12:4), 33 de fii si fiice ale lui Israel (Geneza 46:15) si 3300 de ofiteri ai regelui Solomon ( Regi 5:16). Regele David a domnit in Ierusalim timp de 33 de ani. (Regi 2:11). Sunt exact 33 de capitole in Vechiul Testament despre anticrist si 13 in Noul Testament. Cel mai important, Isus a fost botezat la 30 de ani, si-a inceput slujirea sa de 3 ani apoi a fost crucificat la 33 de ani (Luca 3:23)
"Soarele intra la 30 grade dar nu este in totalitate clar decat la 33 de grade. De aceea se spune in Biblie ca Isus si-a inceput slujirea la 30 de ani si a terminato la 33. Aceasta referinta este de necontestat pentru oricine este constient de secretele astrologiei. Acest numar este asociat cu initierea "Soarelui" lui Dumnezeu care traverseaza zodiacul. Din aceasta cauza lojele francamasonice utilizeaza acest numar."  - Michael Tsarion, "Astrologia si mitologia siderala"    
        In astrologie, Soarele tranzita oficial un nou semn al zodiacului la gradul 33, un concept foarte bine stiut mult inainte de Hristos.
       

         Multe evenimente majore din istoria moderna au avut loc pe paralela 33. De exemplu, masonul de grad 33  si al 33-lea presedinte al SUA Harry Truman a apropbat intrarea in epoca nucleara prin "Testul Trinity  cu Bomba-A pe paralela 33 in White Sands, New Mexico. Mai tarziu a aprobat ca inca 2 bombe sa fie lansate in apropiere de paralela 33 la Nagasaki si Hieroshima. JFK a fost asasinat in Piata Dealey in Dallas, Texas, foarte aproape de paralela 33 pe 22 noiembrie 1963 (22+11=33).
         
 


Sursa: http://secretele--sistemului.blogspot.ro/

Comandantul Ashtar – OZN-ul din Sirius va aduce pacea lumii ( video )
    Incepand cu acest articol, voi publica si mesaje primite prin chanelling de la diverse entitati, cele care mi se par de interes general mare. Le voi stoca la categorii cu titlul ,,Mesaje chanelling” . Acest mesaj este de la comandantul Ashtar Sheran, comandantul Flotei Ashtar.transcris de Kathryn E. May, 11 martie 2014, 12:00, High Falls,New YorkBună ziua, tuturor Locuitorilor Iubiți ai Pământului, sunt Eu, Ashtar. Am o veste foarte bună să vă spun despre succesul afișarii noastre in Dubla Problema a Ucrainei. Veți aprecia ironia încorporata în Adevărul care este în prezent în curs de descoperire în întreaga lume. Mulți dintre voi ați văzut video cu "OZN-ul în formă de trabuc" peste Crimeea - teritoriul în care Putin a adunat navele sale și trupe terestre pentru a încerca să "păstreze pacea", prin aplicarea forței militare. Videoclipul a fost văzut peste tot in Rusia, precum și în restul lumii, și a fost susținut de către presa rusă a fi un OZN. Este posibil ca atunci cand a fost observat, Putin a adus trupele ruse înapoi "la barăci." El a decis că vederea unui OZN de supraveghere de 3000 de metri lungime, care zboara deasupra locului cu probleme, nu a fost ceva ce a vrut să conteste.

video : 


Da, într-adevăr, preaiubitilor, a fost o navă de supraveghere masiva peste Ucraina, si nu a fost dezvoltata de către guvernul Statelor Unite în secret. Ea face parte din Flota Sistemului Stelar Sirius , sub comanda comandantului Ashtar. Nu am putut rezista - Am preluat Eu comanda pentru a îndeplini această misiune, și ce plăcere a fost!
 
"Trebuie să recunosc că au venit cu numele destul de catchy," Cuirasatul Sky . "Desigur, este un mic joc de cuvinte, din moment ce este destinat să sune cam terifiant. Suntem destul de mandri de info sciencefiction din (grup),  descrise foarte precis, chiar daca un pic dramatic, despre capacitățile reale ale navei, pe care Kathryn le -a descris ca fiind "total minunate."
Suntem deosebit de multumiti de rezultatul eforturilor noastre. Va fi o dezbatere furioasa acum în întreaga lume cu privire la originea adevărată a acestei nave . Dacă este adevărat , cel mai avansat sistem de arme din istoria existenței umane, îi aparține SUA, restul lumii este complet sub controlul Statelor Unite. În cazul în care nu aparține SUA (și nimeni nu a revendicat asta) atunci ce e ??? Acesta trebuie să fie un OZN !

Daca armata fiecarei țări din lume, ignora posibilitatea ca acest lucru este cu adevărat un joc al schimbarii ? Că toate armele cunoscute de om sunt acum complet și cu totul depășite, și că orice formă de rezistență militară este acum complet de neconceput?

Poate vă imaginați strigătele din camerele de comanda si război ale cabalei care finanteaza o parte a militarilor ? Vă puteți imagina frustrarea lor cu o fața roșie si cum  sunt complet impotenti? Banii lor nu pot cumpăra forța care ar putea restabili puterea lor de data asta.

Singura lor scapare este de a pretinde că nu sunt conștienți sau nu cred in prezența enormei nave. Desigur, aceasta va fi la fel de ușor precum să ignori elefantul proverbial din camera de zi. Având în vedere înăbușirea informatiilor de catre mass-media, s-ar putea sa fi reușit în cele din urmă, din cauza memoriei de scurtă durată a publicului.

De asemenea, este posibil să fi auzit despre avionul de pasageri care a dispărut în Malaiezia. Zborul 370 a fost în largul coastei de est peste apă de adâncime mică, atunci când aeronava a oscilat în aer, apoi brusc a scăzut de la 10.500 de metri la 0 și a dispărut. În același timp, radarul a sesizat o "aeronava", care a accelerat brusc de 4 sau 5 ori viteza si apoi plutea într-un singur loc, dupa care dintr-o dată a dispărut de pe ecranul radarului, cu secunde înainte ca aeronava sa fi dispărut de asemenea.

Sunt foarte bucuros sa va anunt ca toti pasagerii și echipajul din avion sunt în siguranță și fericiti într-o locație secretă . Au existat mai multe nave în zonă, iar manevra a fost efectuată fara efort. Este o intamplare fericita că in avion erau un număr mare de Lucratori in Lumina din mai multe țări, care sunt incantati si foarte entuziasmati de propunerea pe care le-am făcut-o, ca acestia să fie folositi ca "ostatici" pentru a accelera următoarele cerințe:

Eliberarea lor va fi condiționată de un acord global imediat al tuturor țărilor care acum au în posesie arme de distrugere în masă sa renunțe la ele si sa fie distruse imediat .  

   1. Legea NESARA va fi prezentata spre semnare tuturor liderilor lumii - reprezentanți din fiecare țară cu privire la Carta ONU - și va fi adoptată imediat. Anticipăm că președintele Barack Obama va fi primul semnatar al documentului.
  
   2. Va fi declarată o sărbătoare globală de pace pentru fiecare persoană de pe planetă, indiferent de rasă, religie sau naționalitate, să fie marcată o lună de cantec, dans și spectacole publice in fiecare sat și oraș de pe Pământ. Toate cheltuielile vor fi subscrise cu fondurile care ar fi fost alocate pentru cheltuielile militare.
 
    3. Tot personalul militar va fi plătit integral cu salariul pe trei luni, toate armele și uniformele și să se întoarcă in tara de origine pentru a reconstrui propriile lor familii și comunități. După aceea, nicio cheltuiala de către orice persoană sau națiune nu va fi permisa in scopuri militare sau echipamente militare de orice fel. Acest lucru va elibera organelor de conducere să utilizeze resursele in infrastructură, apă și sisteme sanitare, agricultură durabilă, precum și programe educaționale și sociale pentru a ridica condițiile de trai pentru toți cetățenii lor.

Oamenii de planeta Pământ se pot uita, de asemenea, la schimbul de tehnologie din spatele sistemului de propulsie pentru ambarcațiunile din spațiu, ei vor putea observa în curând peste toate marile orașe ale lumii. Ne dorim ca ei să devină familiari și confortabili cu prezența noastră, care o vor asocia în curând cu libertate, vremuri bune, energie gratuita, și prosperitate la nivel mondial.

Aceasta poate dura câteva zile pentru ca inevitabilitatea acestei schimbari masive să se scufunde în conștiința tuturor cetățenilor planetei, dar eu vă asigur, aceasta a început deja. Vom continua pentru a afișa prezența noastră în lume, acum că SUA a fost declarată puterea supremă peste tot. Aceasta va provoca confuzie în rândurile elitei, dar suntem siguri ca cetățenii se vor adapta foarte repede la o pace permanentă și de durată pe Pământ.

Da, vom fi toți intr-un marș pe un ritm diferit – dar pulsul Universului, suflarea iubitului nostru prim-Creator, cu frații si surorile noastre din stele vor fi de partea noastră. Ne vom bucura împreună în lumina strălucitoare a New Golden Age.

Eu sunt fratele vostru, în dragoste si veselie, Ashtar.

-         traducere din textul original –
      
 
     Drum drept spre Lumina !

Sursa: http://burebista2012.blogspot.ro/