luni, 7 noiembrie 2011

A APARUT MOTIVUL ATACARII IRANULUI? ONU vor oferi probe si fotografii ce demonstreaza faptul ca Iranul dezvolta pe ascuns arme nucleare

Experţii în activităţi nucleare ai ONU vor lansa miercuri un raport în care vor arăta cum Iranul a dezvoltat pe ascuns arme nucleare, ignorând interdicţiile internaţionale.
Conform unor noi dovezi puse la dispoziţie de serviciile secrete, oficialii ONU arată că Iranul a depăşit obstacolele tehnologice şi a dezvoltat şi cea mai sofisticată parte a unei arme nucleare – detonatorul reacţiei atomice în lanţ.
Experţii în activităţi nucleare ai ONU vor lansa miercuri un raport în care vor arăta cum Iranul a dezvoltat pe ascuns arme nucleare, ignorând interdicţiile internaţionale.
Conform unor noi dovezi puse la dispoziţie de serviciile secrete, oficialii ONU arată că Iranul a depăşit obstacolele tehnologice şi a dezvoltat şi cea mai sofisticată parte a unei arme nucleare – detonatorul reacţiei atomice în lanţ.
Iranienii ar fi primit ajutor din Coreea de Nord şi din Pakistan, dar şi de la un fost savant sovietic. Rusia neagă orice implicare în activităţile nucleare de la Teheran, iar SUA şi Israel ameninţă cu sancţiuni economice şi cu eventuale represalii militare.
Sursa: Saccsiv’s Weblog

TRIUNGHIUL CU GEOMETRIE VARIABILĂ AL INSECURITĂŢII NAŢIONALE

Dicţionarul explicativ al limbii române defineşte securitatea ca fiind „faptul de a fi la adăpost de orice pericol; sentiment de încredere şi de linişte pe care îl dă cuiva absenţa oricărui pericol“. Ca atare, securitatea apare, în cele mai multe situaţii, ca o precondiţie a funcţionalităţii oricărui (micro)grup social formal sau informal, a oricărei organizaţii sociale, economice, politice etc., în raport cu acţiunea unor factori perturbatori generatori de insecuritate, interni şi/sau externi organizaţiei respective. „Securitatea naţională este rezultanta sinergică a acţiunilor întreprinse prin mijloacele şi reglementările instituţiilor statului român, care au rolul de a realiza, a proteja şi a afirma interesele şi valorile fundamentale ale României, contracarînd factorii interni şi internaţionali care ameninţă aceste interese şi valori“. În mod logic, insecuritatea naţională este rezultanta emergentă a acţiunilor factorilor interni şi externi care periclitează interesele şi valorile fundamentale ale României“. Starea de insecuritate este, aşadar, opusul stării de securitate şi se poate defini ca fiind pierderea capacităţii statului de a produce şi utiliza resurse informaţionale, energetice şi umane, de a-şi menţine coeziunea, omogenitatea, unitatea şi identitatea, ca urmare a gestionării politice ineficiente, a agresiunilor şi crizelor generatoare de situaţii sociale patologice, crize de sistem, ori de situaţii limită. Insecuritatea poate fi provocată prin agregarea unui set de factori care, la prima vedere, nici nu au o legătură directă, evidentă. Astfel, sărăcirea accelerată a populaţiei în etapa de tranziţie prelungită, educaţia insuficientă, moralitatea lacunară, salarizarea minimală şi hazardul natural sînt factori care nu par să aibă interconexiuni între ei, precum şi nici între ei şi Securitatea Naţională. Şi totuşi… Dacă încercăm să căutăm factorii sociali care pot genera insecuritate naţională, vom observa că descoperim un triungi, cu geometrie variabilă. În vîrful acestuia se regăseşte starea accentuată de sărăcie a societăţii, iar la bază accesul limitat, sau restricţionat, la educaţie şi sănătate! Pe termen foarte lung, de cel puţin o generaţie.
Sărăcia, subdezvoltarea, scăderea natalităţii, bolile, epidemiile, lipsa de educaţie pot fi elemente definitorii ale unei societăţi eşuate. Statul, însă, se face părtaş la această eşuare socială. În Constituţia României, la Articolul 47 (1): „Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent”. În Strategia de securitate naţională a României, se precizează: „Sistemul securităţii naţionale se defineşte prin ansamblul mijloacelor, reglementărilor şi instituţiilor statului român, are au rolul de a realiza, a proteja şi a afirma interesele fundamentale ale României“. Strategia de securitate naţională vizează, totodată, securitatea energetică şi alimentară, securitatea transporturilor şi a infrastructurii, securitatea sănătăţii publice, sanitară, ecologică şi culturală, securitatea financiară, informatică şi informaţională. La rîndul ei, în Strategia naţională de apărare a ţării, adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinta comună din 4 noiembrie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată, se poate citii la “1.1. Valorile şi interesele naţionale”, Principalele valori care fundamentează existenţa şi prosperitatea statului român sînt, printre altele: -respectul pentru demnitatea omului, pentru drepturile şi libertăţile sale fundamentale; În baza acestor valori, interesele naţionale sînt, printre altele: – creşterea bunăstării cetăţenilor, a nivelului de trai şi de sănătate a populaţiei. Capacitatea redusă de înţelegere a decidentului politic, despre interiorul unei naţiuni afectează posibilitatea de legiferare, afectează posibilitatea de reglare a administraţiei publice, împiedică dezvoltarea şi valorificarea resurselor, menţine capacităţi de producţie la nivel scăzut, afectează amploarea proceselor economice, stimulează modalităţi ilegale şi imorale de soluţionare a situaţiilor.
Se pare că, din punctul de vedere al respectării legilor şi documentelor fundamentale ale unei ţări, Statul Român A EŞUAT în ultimii 20 de ani în actul de guvernare al ţării! DEoarece starea de sărăcie a societăţii a crescut exponenţial în ultimii ani, pot spune, fără să greşesc foarte mult, că DECIDENTUL POLITIC aflat în acest moment la guvernare a eşuat categoric în misiunea sa faţă de cetăţenii ţării! Sigur, toate nevoile sociale ale societăţii ar trebui rezolvate de STATUL BUNĂSTĂRII, un concept total străin actualei puteri. Conform unei definiţii, Statul bunăstării „este un stat în care puterea este folosită în mod deliberat (prin politică şi administraţie) în efortul de a modifica jocul forţelor de piaţă în cel puţin trei direcţii: (1) garantarea unui venit minim indivizilor şi familiilor, independent de valoarea de piaţă a muncii sau a proprietăţii lor; (2) prin limitarea insecurităţii pe calea sprijinirii indivizilor şi familiilor pentru a face faţă anumitor „contingenţe sociale” (de exemplu boală, bătrîneţe, şomaj) care altfel ar conduce la crize personale sau familiale; (3) garantînd tuturor cetăţenilor, fără deosebire de status şi clasă, cele mai înalte standarde existente în cadrul unei game acceptate de servicii sociale” (Asa Briggs, 1961). Esenţa statului bunăstării constă în “existenţa unor standarde minime protejate de guvern în privinţa venitului, nutriţiei, sănătăţii, locuinţei şi educaţiei, asigurate fiecărui cetăţean ca drept politic şi nu ca un act de caritate” (Wilenski, 1875). Aşadar, din punct de vedere social-economic, securitatea este un sentiment, sau acţiune, de solidaritate economică şi socială comunitară a celor bogaţi cu cei săraci, cu recunoaşterea pericolului potenţial pe care îl reprezintă “bomba subdezvoltării”. Demersul social-economic reprezintă suportul paşnic al securităţii (Gheorghe Nicolaescu, “Gestionarea crizelor politico-militare”, Ed. TopForm, 2003). O naţiune se află în stare de securitate dacă dezvoltă capacităţi eficiente de gestionare a necesităţilor sociale şi este capabilă să prevină implicarea excesivă a ideologiilor în procesele sociale organizate (Ghe. Nicolaescu, op.cit.)
Sigur, se poate spune că actuala criză economică, din care nici măcar Europa Socială nu poate ieşi, impune ca în România conceptul economic social de piaţă să fie modificat prin prisma Şcolii economice de la Chicago!
În Articolul 135(2), din Constituţie se spune că: Statul trebuie sa asigure: b) protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară; c) stimularea cercetării ştiinţifice şi tehnologice naţionale, a artei şi protecţia dreptului de autor; d) exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional;
f) crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii. Se poate spune că, din nou, Constituţia este încălcată, fapt ce generează riscuri suplimentare. Riscurile şi ameninţările la adresa securităţii naţionale pot fi amplificate de existenta unor vulnerabilităţi şi disfunctionalităţi, între care următoarele fenomene sînt generatoare de preocupări sau pericole: -dependenţa accentuată de unele resurse vitale greu accesibile (gaz), -tendinţele negative persistente în plan demografic şi migraţia masivă;
- nivelul ridicat al stării de insecuritate socială, persistenţa stării de sărăcie cronică şi accentuarea diferenţelor sociale; -proporţia redusă, fragmentarea şi rolul insuficient al clasei de mijloc în organizarea vieţii economico-sociale;- fragilitatea spiritului civic şi a solidarităţii civice; – infrastructura slab dezvoltată şi insuficient protejată; -starea precară şi eficienţa redusă a sistemului de asigurare a sănătăţii populaţiei; -carenţele organizatorice, insuficienţa resurselor şi dificultăţile de adaptare a sistemului de învăţămînt la cerinţele societăţii; -organizarea inadecvată şi precaritatea resurselor alocate pentru managementul situaţiilor de criză; -angajarea insuficientă a societăţii civile în dezbaterea şi soluţionarea problemelor de securitate.
Toate aceste vulnerabilităţi pot avea o singură definiţie: SĂRĂCIA! Dar, dacă ne gîndim la pragul de sărăcie, aflaţi că în România nu există nici măcar o analiză care să definească acest prag. La Banca Mondială putem găsi referinţe: un om poate fi catalogat ca fiind sărac dacă veniturile sale zilnice sînt sub 5 (cinci) dolari. La noi în ţară, venitul din economia reală este de 150 de euro pe lună, deci nu ne încadrăm! Sărăcia atrage după sine consumul de droguri, alcoolismul, violenţa de stradă, delincvenţa juvenilă, corupţia, crima organizată, terorismul, migraţia, toate, dar absolut toate, catalogate ca factori de risc la adresa securităţii naţionale. În aceste condiţii, important nu mai este să gestionezi violenţa, ci să previi violenţa prin controlul riscurilor! Nu ar fi de mirare dacă grupuri ale societăţii sărace, aflate în triunghiul cu geometrie variabilă “sărăcie-educaţie-sănătate” recurg la violenţă. Norvegianul Johan Galtung – unul dintre pionierii studiilor de pace – scria că “violenţa reprezintă o deteriorare a nevoilor fundamentale omeneşti” (“Kulturale Gewalt” în Der Burger im Staat, nr.43, 1993, accesibil în limba română pe www.dedalos.org).
Migraţia este, de asemenea, un element cheie al securităţii sociale şi societale. Poate fi definit ca un fenomen colectiv de transfer temporar sau definitiv al unei largi mase de populaţie care interacţionează cu capacităţile de absorbţie şi adaptare ale societăţii. În ţările de tranziţie, migraţia încurajează traficul de persoane. România este ţară de origine şi de tranzit pentru diferite rute ale migraţiei, care poate determina şi riscuri militare: iredentismul, terorismul etc. Traficul de fiinţe umane este o importantă sursă de insecuritate (Stan Petrescu, “Apărarea şi securitatea europeană”, Ed. Militară, 2006). Spaţiul de interes strategic în care se află România este sursă, zonă de tranzit şi destinaţie a unor activităţi criminale grave: trafic ilegal de armament, narcotice, migraţie ilegală, trafic de fiinţe umane (Stan Petrescu, op.cit.). Cele mai importante ţări de origine pentru traficul de fiinţe umane, conform OIM, sînt: Moldova, România, Ukraina, Rusia şi Bulgaria (gen. Stan Petrescu, gen. Olimpiodor Antonescu, “Crima organizată între factor de risc şi ameninţare”, Ed. Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2008). Cei doi autori încadrează aceste acţiuni criminale în categoria efectelor tranziţiei, care au generat schimbări politice, sociale şi culturale, care, la rîndul lor, au determinat o creştere a sărăciei şi a ratei şomajului, o distribuţie inegală de putere pe piaţa muncii relevată prin ratele ridicate ale şomajului, munca la negru, remunerarea proastă a muncii. Un fenomen exploziv în România îl reprezintă prostituţia de masă, din cauza sărăciei şi a mizeriei materiale (op.cit. pag.118).
Criza economică prelungită din Europa de Vest – principala destinaţie a emigranţilor români – a făcut ca începînd din 2009 mulţi dintre cei care au trăit şi muncit în alt tip de societate, să se întoarcă acasă. Iar dezamăgirea poate fi însoţită de revoltă faţă de situaţia în care se află România, după 20 de ani. Ei pot reprezenta MASA CRITICĂ pentru această societate săracă, lipsită de educaţie, bolnavă, destructurată şi anomică în posibile revolte sociale de amploare care să pună în pericol liniştea şi ordinea publică!
Lipsa de reacţie a societăţii româneşti (unii analişti europeni ne numesc chiar “plantele agăţătoare al Comunităţii Europene”) este determinată, în principal, de doi factori: globalizarea elitelor şi narcotizarea media. Există o mare fisură între elite şi societate. După P.S. Huntington (Who Are We: The Challenges to Americas National Identity, Simon and Schuster, New York, 2004) elitele se deznaţionalizează şi devin din ce în ce mai globale, în timp ce populaţia se renaţionalizează şi devine din ce în ce mai locală. Globalizarea culturii capitaliste generează o localizare a culturii tradiţionale, ceea ce reprezintă o resuscitare a vechilor identităţi regionale (I.N. Sava, Studii de securitate, pag.195, Centrul român de studii regionale, 2005). Toate ţările Europei de Est urmează un pattern de renaştere a identităţii ca o formă – de cele mai multe ori involuntară! – de apărare în faţa formelor occidentale considerate fără substanţă. Acestea sînt, de altfel, o caracteristică particulară a influenţei Occidentale în Răsărit. Revoluţiile Portocalii de la Tblisi(2004), Kiev (2005) şi Bucureşti (2005) sînt, cel puţin prin imaginea lor, produse ale “Culturii Coca-Cola”, adică forme fără substanţă (I.N.Sava, op.cit.)
În ultimii ani, România “beneficiază” de o mass-media tabloidizată în exces, asta şi din cauza afirmării “jurnalismului de piaţă” care presupune o coborîre a standardelor. De ce? În primul rînd, pentru că în învăţămîntul de specialitate, încă din 1990, funcţia FORMATIVĂ a presei, considerată “comunistă” a fost înlocuită cu “divertismentul”. Viitorul jurnalist învaţă că mass-media are obligaţia să distreze, să bine-dispună, să relaxeze consumatorul. Televiziunea, ca partea cea mai reprezentativă a postmodernităţii, este şi cea mai vinovată de lipsa de educaţie şi de reacţie a societăţii. Cultura televizată, în goana după audienţă, cultivă cei 4S – sînge, sex, senzaţional, spectacular (A.D. Rachieru, “Globalizare şi cultură media”, Institutul European, 2003). Celelalte medii se aliniază cuminţi! Unii cred că prin acest teleconsum cultural se asigură o terapie a frustrărilor individului. Alţii trag un semnal de alarmă evidenţiind efectul stimulativ prin amplificarea violenţei reale: explozia delincvenţei, invazia simulacrelor, a pseudoculturii, a incompetenţilor şi loialilor, şi pericolul ca televiziunea să livreze o realitate prescrisă, o trăire a realităţii prin procură. În noul Ev Media interacţiunea comunicativă între oameni, grupuri şi în societate slăbeşte şi capătă rol narcotizant! Mass-media este comercială şi epidermică, superficială, propunînd un şuvoi de modele şi imagini ghid ale non-valorii – în 98% din situaţii! – sfîrşind prin a infantiliza publicul cu soap-opera şi publicitate stupidă.Adevărul nu mai contează. El devine un concept demodat, pentru profesioniştii care confundă imaginea cu imaginaţia. ADORMIREA SIMŢURILOR ESTE DROGUL MASELOR NEMULŢUMITE DE PROPRIA VIAŢĂ!
Agresarea mediatică prin radio şi televiziune este concepută astfel încît să se declanşeze concomitent, din interior şi din exterior, şi să lase impresia că procesele dezorganizante se produc natural, de la sine şi nu sînt induse de către o decizie agresoare (Mario Balint, “Target-operaţiuni militare externe în combaterea terorismului”, Ed. Banatului Montan, 2010). Astfel de acţiuni duc la ruperea capacităţii de protecţie naţională şi pot cuprinde: injectarea unui complex naţional de inferioritate, promovarea neîncrederii generale şi a lipsei de respect faţă de instituţiile naţionale fundamentale, spolierea patrimoniului naţional, crearea unui sentiment de culpabilitate naţională (ex: Emil Boc: “Toţi sîntem de vină pentru dezastrul în care se află România acum”), inducerea unui sentiment de inutilitate, etc. Cînd, însă, propriul decident politic utilizează tehnica agresării mediatice, avem de-a face cu o ameninţare directă la siguranţa naţională! Care, adăugată triunghiului sărăcie-lipsă educaţie (educaţie cu televizorul)- lipsă sănătate (imposibilitatea susţinerii sistemului social) face un cocktaill exploziv la adresa siguranţei naţionale!
Sursa: MERKAVA

VOCATIA TRADARII – SINGURA VOCATIE A GUNOAIELOR CE CONDUC TARA DE PESTE 21 DE ANI

Băsescu poruncește, Boc execută!
Guvernul vinde zăcământul de cupru al României pentru 46 milioane euro
A dat roade insistența cu care Traian Băsescu a ordonat guvernului său să privatizeze și să redeschidă chiar din acest an exploatările miniere la care activita­tea fusese suspendată. Luna trecută guvernul Băsescu-Boc a hotărât să vândă pe nimic cuprul României. 46 milioane euro e prețul cerut de guvern pentru zăcământul de cupru de la Roșia Poieni, cea mai mare rezervă de cupru din Europa, a cărei valoare reală este de 5 miliarde euro.
Ministerul Eco­nomiei condus de inexistentul Ion Ariton a luat act de dorințele stăpânului de la Cotroceni și a demarat la jumătatea lunii octombrie procedurile de privatizare a companiei Cu­pruMin Abrud.
Astfel, Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI) – instituție aflată în subordinea Ministerului Economiei, a anunţat că preţul de vânzare al întregului pa­chet de acţiuni (100%), evaluat la a­pro­ximativ 200 de milioane RON, adică aproximativ 46 de milioane euro. O sumă infimă în raport cu valoarea zăcământului de la Abrud care se ridică la 5 miliarde de euro!
Trebuie spus că ministerul lui Ariton nu a făcut nicio precizare referitoare la soarta imenselor datoriile ale companiei. Cupru Min avea datorii, anul trecut, de cel puţin 71,5 milioane de lei că­tre bugetul statului şi de 6,7 mili­oane de lei către furnizorul de elec­trici­tate, pe care le-a eşalonat până în 2016. La fel nu s-a spus niciun cuvânt despre litigiul pe care statul îl are cu fostul concesio­nar al exploatării, litigiu care s-ar putea finaliza cu o despăgubire de 19 milioane de euro, pe care firește că tot sta­tul român o va achita.
Cât despre posibilii investitori money.ro scrie într-un articol publicat acum două zile, că statul român a primit 10 scrisori de intenţie de la companii interesate de CupruMin, printre care şi de la canadienii Barrick Gold, liderul mondial pe producţia de aur, şi Mineco Elveţia, compania care deţine Moldomin, celălalt producător de cupru din România.
Nu trebuie omis încă un aspect extrem de important. Anume că exact ca la Roşia Montană, marea problemă a celor care vor pune mâna pe cuprul de la Abrud va fi legată de protecţia mediului. Exploatarea de la Roşia Poieni este în momentul de faţă o mare amenințare pentru protecția mediului, din cauza celor trei ia­zuri de decantare dezafectate de aproape 30 de ani.
Specialiștii în domeniul mediului spun că dacă se va reuși, așa cum cere Băsescu, privatizarea și redeschiderea rapidă a minei de cupru de la Roșia Poieni, acela va fi semnalul și pentru demararea exploatării aurului de la Roșia Montană de către cei de la Roșia Montană Gold Corporation.
(Sursa: http://www.cotidianul.ro/guvernul-vinde-zacamantul-de-cupru-al-romaniei-pentru-46-milioane-euro-162683/). 
Sursa: Dulce Romanie

Rezerva Federala Americana plateste bancile pentru a NU imprumuta bani

Congresmanul Dennis Kuchinich vorbeste cu Neil M. Barofsky, Inspector General in programul TARP, despre faptul ca Rezerva Federala Americana plateste bancilor o dobanda mai mare decat cea pe care o platesc americanii bancilor. Scopul acestei strategii este de a tine banii blocati (700+ miliarde de dolari), pentru a nu ajunge la populatie. Ideea de baza este ca un grup de interese controleaza Rezeva Federala si ia decizii care sunt in defavoarea majoritatii oamenilor. In alte marturii, Ben Bernake, presedintele Rezervei Federale, vorbeste despre banii imprumutati bancilor europene fara ca publicul, congresul american, sau o agentie de control sa poata interveni. Se creaza bani care nu au acoperire, bani care ajung la bancile mari apoi la populatie cu dobanzi ridicate si voi arata mai jos mecanismul.
Americanii ies in strada pentru ca bancile pot fi salvate de Rezerva Federala, in schimb oamenii obisnuiti isi pierd casele deoarece nu mai pot plati dobanzile. Voi da doar un exemplu cu o banca din Romania, desi sunt sigur ca metodele prin care oamenii pot fi manipulati sa plateasca dobanzi mai mari sunt infinite. Va voi arata un act aditional, dat clientilor de catre Alpha Bank, si aproape sigur si de alte banci. Clientii bancii care au luat un credit sunt pusi sa semneze un act care arata asa:
1. Dobanda
Pentru creditul pus la dispozitie (dupa expirarea perioadei de dobanda fixa daca din Contract rezulta ca pe o anumita perioada din durata contractului dobanda este fixa), Imprumutatul va plati Bancii o dobanda variabila pe toata perioada de creditare, compusa din Dobanda de Referinta plus Marja Fixa.
Informatiile au fost luate de pe Alphaoug50 – Grupul clientilor nemultumiti ALPHA Bank, Files – Acte Aditionale, este o copie scanata a contractului aditional publicata de un client nemultumit. Si sunt sigur ca mai exista situatii similare la alte banci. In esenta actul aditional spune ca banca poate modifica dobanda dupa cum doreste. Daca nu semnezi contractul aditional, ajungi sa te judeci cu banca, adica avocati, cheltuieli, etc. Din actul aditional, nu e asa de clar ce se afla in spatele lui, cel putin pentru multi oameni care nu cunosc un astfel de limbaj, in esenta manipulativ. Ideea este ca prin astfel de proceduri, pana la urma oamenii platesc dobanzi din ce in ce mai mari. Si sunt sigur ca daca nu e un act aditional, va exista un alt document care pana la urma are acelasi efect, adica de a mari dobanda cu acordul clientului.
Prin astfel de mecanisme, din ce in ce mai multi bani pleaca de la populatie si ajung la marile institutii financiare, care, asa cum Dennis Kuchinich (si altii care au audiat Rezerva Federala Americana) au aratat, sunt niste corporatii ce isi urmaresc doar propriile interese.
Mecanismul este urmatorul, pe de-o parte se dau bani la populatie cu dobanzi mari (camuflate cu tot felul de acte aditionale, factori variabili, indicatori, etc) pana cand unii oameni ajung sa nu mai poata plati, banca ia casa si o da la un alt individ care si el ia un credit, etc. Se perpetueaza de fapt acelasi mecanism – creare de noi bani care sa acopere datoriile vechi. Pe de alta parte, bancile mari nu dau bani pe piata atunci cand este nevoie, pentru ca primesc dobanzi mai mari de la Rezerva Federala (sau alta insitutie, am dat exemplul SUA). Bancile primesc dobanda la bani care au fost creati in prima faza aritificial de catre Rezerva Federala, prin sistemul rezervelor fractionare.
Cum functioneaza sistemul rezervelor fractionare? Sa zicem ca Rezerva Federala Americana creaza 10 miliarde de dolari. Din acestia 10% (1 miliard) sunt pusi ca si garantie iar restul de 9 miliarde pot fi folositi pentru a fi imprumutati, cu dobanda tot 10%. Deci rezerva detine 1 miliard plus dobanda adica 900 de milioane (1.9 miliarde dolari) si cei 9 miliarde ramasi sunt dati la o banca care foloseste acelasi mecanism. Banca face depozit 10% din 9 miliarde (900 milioane) si imprumuta restul de bani (8.1 miliarde) la o alta banca tot cu dobanda 10% (810 milioane). Asadar prima banca detine (900 milioane depozit + 810 dobanda = 1.71 miliarde dolari). A doua banca face acelasi lucru, pana cand la finalul circuitului din cei 10 miliarde initiali se creaza aproximativ 27 miliarde. Deci 17 miliarde sunt bani falsi, bani ficitivi, bani creati din datorie. Cu cat exista mai multe banci care imprumuta, cu atat cantitatea de bani fictivi este mai mare. Deci, in sistemul actual, toate bancile functioneaza sub un sistem Ponzi. Banii se aduna la varf, sunt platiti cativa oameni, apoi se sparge balonul si cei mai multi oameni raman fara bani. Cu cat esti mai jos in lant, cu atat platesti o dobanda mai mare.
Iar aceste dobanzi pe care trebuie sa le plateasca oamenii sunt camuflate sub tot felul de formule bancare, indici, DAE, comisioane si tot felul de alte mecanisme. Pana acum, noi am crezut ca doar anumite banci functioneaza dupa acest sistem, dar in prezent ne-am trezit la adevarul, putin mai greu de acceptat, ca si bancile de stat functioneaza sub acelasi mecanism Ponzi. Audierile asupra rezervei Federale Americane au aratat ca ea tipareste bani fara acoperire. Intregul sistem financiar este gresit, dar el este reflexia societatii. Si voi spune de ce. Oamenii de fapt considera ca bunurile, banii, etc vin la ei din aer. Oamenii cheltuie banii pe tot felul de lucruri neimportante si sunt prinsi in iluzia consumerismului, fie ca e mancare, medicamente, fleacuri, masini foarte scumpe, haine, stiri si programe care manipuleaza, susbstante nocive si orice altceva la care ne-am putea gandi. Este normal ca bancile sa creeze bani din aer, daca noi credem ca totul vine din aer.
Acum in prezent, pur si simplu nu mai pot fi creati bani din nimic, sunt prea multe datorii. Am ajuns intr-un punct de rascruce si el corespunde cu transformarea la nivelul constiintei care are loc la nivel planetar. Mai multe razboaie vor costa mai multi bani care vor duce la dobanzi mai mari din partea bancilor si asa nu ajungem nicaieri. Iar FMI, de la care Romania imprumuta bani este exact ca Rezerva Federala Americana. Pana la urma va fi imposibil sa fie creati bani din nimic, dar sistemul nu se va schimba decat daca oamenii gandesc diferit si se trezesc.
Daca considerati ca si alti oameni ar beneficia de acest articol, dati-l mai departe, pe mail, facebook, messanger, oriunde. Este important sa avem acces la informatii nedistorsionate.
sursa
http://salt-in-constiinta.blogspot.com/2011/11/rezerva-federala-americana-plateste.html
Sursa: 2012 – Mit şi Adevăr — sfârşit şi / sau început -? DE LA LUME ADUNATE !!! PAX Et LUX !

Alo, Romania, se aude?

Acest articol apartine www.digerate.blogspot.com
In Grecia premierul Papandreou va demisiona din functia de premier. Cabinetul sau pica de asemenea urmand a fi inlocuit de o coalitie formata din mai multe partide, totul spre salvarea Greciei. Pana in 19 februarie 2012, cand vor avea alegeri anticipate. Daca cineva isi inchipuie ca niste datorii imense se rezolva cu o schimbare de guvern… se insala. Schimbarea guvernului este o masura politica, imprumuturile sunt de natura economica. Ca politica afecteaza direct zona economica e corect. Dar nu inseamna ca grecii vor fi si salvati. Sau Europa. Cu o demisie nu se face primavara economica. E de bun simt insa ca atunci cand poporul te vede drept principalul arhitect al dezastrului sa te retragi. Chiar daca ceea ce ai fi facut ar fi fost corect. Deci, daca ai onoare, trebuie sa te retragi cand poporul nu te mai vrea. Si daca vrei sa revii vreodata in prim plan. Alo, Bucurestiul, se aude?
In Israel greva generala pe termen nelimitat despre care scriam ieri a fost limitata la 4 ore de catre tribunal. Care s-a intrunit azi noapte, data fiind gravitatea situatiei. Acum guvernul si sindicatele sunt din nou la negocieri, ca vor sau nu trebuie sa se inteleaga. A zis tribunalul. Si, sa vezi mirare, pe magistrati ii asculta ambele parti : atat sindicatele cat si guvernul. Cert e ca israelienii nu se joaca, iar toata lumea a inteles acest lucru. Ca dovada s-au luat masuri. Nu arestarea manifestantilor, nu interzicerea definitiva a protestului, ci aruncarea celor doi competitori intr-o cusca incuiata cu cheia. Unde au de ales: ori se omoara unii pe ceilalti, ori se inteleg si ies de acolo cu o solutie de compromis. Asta inseamna justitie- o respecta toti, indiferent cat de mari sunt- si asta inseamna sindicate- o forta careia nici un politician zdravan la cap nu-i va pune botnita. Pentru ca altfel ar putea fi mai rau.
China, comunism feroce. Un artist disident tocmai a fost eliberat de autoritatile chineze, dupa ce 81 de zile n-a stiut nimeni nimic de el. Unde e, ce face, etc. Acum e liber dar nu pentru mult timp. Deoarece este acuzat de evaziune fiscala si statul ii imputa 1,7 milioane de euro. Pe care daca nu-i plateste… va fi inchis din nou. Ce credeti ca fac chinezii? Doneaza. Prin virament bancar, prin posta sau chiar prin predare personala, sosind acasa la disident cu banii. Sunt peste 20.000 de oameni care au decis sa-l ajute. Sa-si rupa din putinul lor pentru a ajuta un conational. Pentru ca un asemenea om nu lupta pentru el, ci pentru toata natiunea. Ceea ce se intampla acum in China se numeste solidaritate. Si constituie o forma pasiva de protest a chinezilor fata de un regim autocratic. Un om poate fi mai periculos pentru un regim decat un popor intreg. Cazul disidentului Ai Weiwei spune totul despre maretia poporului chinez.
Alo, Romania, se aude?
Daca v-a placut acest articol nu uitati sa-l distribuiti mai departe. Multumesc.
Sursa: Digerate

Viaţa pe Terra, posibilă graţie planetelor distruse de o gaură neagră gigant

Viaţa pe Terra, posibilă graţie planetelor distruse de o gaură neagră gigant Galerie foto (1)
În centrul multor galaxii se găsesc găuri negre gigantice. Dimensiunile acestora sunt greu de identificat, deoarece găurile negre supermasive sunt învăluite în nori de praf. Aceşti nori, spun cercetătorii, ar putea fi esenţiali pentru dezvoltarea vieţii.
Potrivit unei echipe de cercetători de la Universitatea din Leicester, aceşti nori misterioşi ar putea fi formaţi ca urmare a unor coliziuni ale planetelor sau asteroizilor, aceste impacturi fiind provocate de gravitaţia exercitată de găurile negre. Un proces similar există şi în sistemul nostru solar, ciocnirea dintre asteroizi şi comete ducând la apariţia prafului zodiacal.
Cercetătorii denumesc acest conglomerat format din resturi de planete şi asteroizi drept “nori super Oort”. Acest nume provine de la gigantul nor de praf şi roci de la marginea sistemului nostru solar. Noua lor ipoteză se bazează pe o serie de cercetări recente cu privire la formaţiunile stelare din apropierea găurii negre Sagittarius A* (gaura neagră situată în centrul galaxiei noastre).
Ca urmare a prafului rezultat în urma ciocnirii dintre planete şi asteroizi, găurile negre sunt blocate şi nu mai pot “înghiţi” din Univers. Astfel, planetele care se formează în apropierea găurilor negre sunt victime sigure ale acestora, însă naşterea lor aduce un beneficiu major vieţii din cosmos.
Dacă teoria cercetătorilor este adevărată, înseamnă că formarea planetelor în jurul lui Sagittarius A* a influenţat în mod direct Terra, distrugerea lor de către această gaură neagră făcând posibilă viaţa pe planeta noastră.
Cercetătorii au concluzionat: “o mai bună înţelegere a originii acestui nor de praf aflat în centrul galaxiilor ne va duce cu un pas mai aproape spre rezolvarea misterului găurilor negre gigant”.
Sursa: io9
Sursa: BLOG ENCICLOPEDIC 2 – DESCOPERA

Viitorul apropiat ne rezervă din ce în ce mai multe evenimente climatice extreme

Viitorul apropiat ne rezervă din ce în ce mai multe evenimente climatice extremeGalerie foto (1)
Într-o lume în care catastrofele meteorologice au devenit evenimente obişnuite, noile avertismente venite din partea specialiştilor anunţă un viitor sumbru: mai multe inundaţii, mai multe valuri de căldură, secete mai mari şi costuri şi mai mari pentru a ne reveni în urma lor.
Noile rapoarte ştiinţifice elaborate de o echipă internaţională de cercetători anunţă că evenimentele meteo extreme cauzate de încălzirea globală ar putea deveni atât de severe încât unele teritorii nu vor mai putea fi populate.
Raportul eliberat de Grupul interguvernamental de experţi în evoluţia climei (IPCC), organizaţie căreia i s-a decernat Premiul Nobel pentru Pace, marchează o schimbare în domeniul ştiinţei climatice. Astfel, oamenii de ştiinţă se nu se mai apleacă asupra schimbărilor înregistrate în temperatura medie, concentrându-se asupra catastrofelor climatice care au loc din ce în ce mai des.
Versiunea finală a studiului va fi discutată peste câteva săptămâni la o întâlnire a oamenilor de ştiinţă, ce va avea loc în Uganda. Din datele publicate până acum de specialişti reiese faptul că evenimentele climatice extreme înregistrate în ultima vreme au devenit mai severe din cauza gazelor cu efect de seră emise în atmosferă în urma activităţii umane.
Specialiştii spun că, până la sfârşitul secolului, furtunile extreme care obişnuiau să se petreacă odată la 20 de ani, vor fi mai dese, urmând să fie înregistrate de cel puţin două ori într-un deceniu. La polul opus, secetele ar putea deveni evenimente banale, având în vedere că ele vor fi din ce în ce mai dese, ca urmare a încălzirii globale continue. Din cauza faptului că aerul cald poate reţine mai multă apă, oamenii de ştiinţă prezic apariţia unor musoni cu intensitate mult mai crescută decât a celor din prezent.
Rezumatul raportului are 18 pagini şi se încheie cu o previziune despre care specialiştii sunt 99% siguri că va avea loc. Ei spun că până la jumătatea secolului temperaturile medii vor creşte cu aproape 5 grade Celsius, urmând ca până în 2100 ele să fie cu 9 grade mai mari ca cele din prezent.
Sursa: SF Gate
Sursa: BLOG ENCICLOPEDIC 2 – DESCOPERA

Meditaţia poate îmbunătăţi funcţionarea sistemului imunitar / Stanescu Mihaela

Meditaţia poate îmbunătăţi funcţionarea sistemului imunitarGalerie foto (1)
Noi studii sugerează că meditaţia poate aduce diverse beneficii pentru sănătate şi performanţă. Specialiştii spun că această practică ajută la ameliorarea funcţiei sistemului imunitar, reducerea tensiunii arteriale şi consolidarea funcţiilor cognitive.
Cercetătorii de la Universitatea Harvard, SUA, şi Universitatea Justus Liebig, Germania, au elaborat acest studiu pentru a demonstra că practicile unor vechi tradiţii religioase pot fi utilizate ca tratamente clinice eficiente.
Autorii studiului au identificat patru elemente-cheie ale stării de meditaţie care ajută la combaterea stresului: conştiinţa de sine, conştientizarea propriului corp, controlul emoţiilor şi coordonarea atenţiei. Toate aceste elemente sunt interdependente. Prin urmare, dacă, de exemplu, atenţia ne este concentrată, vom conştientiza mai bine şi stările fiziologice. La rândul său, a fi conştient de propriul corp ajută la recunoaşterea emoţiilor trăite.
Tocmai din aceste motive, cercetătorii afirmă că înţelegerea relaţiilor dintre ceste componente şi mecanismele creierului îi va ajuta pe medici să ofere pacienţilor lor tratamentele utile.
Totuşi, meditaţia trebuie învăţată şi exersată, pentru a fi eficientă; doar în acest caz are efecte semnficative şi măsurabile asupra comportamentului, funcţionării creierului şi experienţelor subiective.
Sursa: The Telegraph
Sursa: BLOG ENCICLOPEDIC 2 – DESCOPERA

Dispariţia mamuţilor rămâne un mister al evoluţiei / Stanescu Mihaela

Dispariţia mamuţilor rămâne un mister al evoluţieiGalerie foto (1)
Motivele care au determinat extincţia multor specii de mamifere mari în cursul ultimei ere glaciare sunt un subiect de dezbateri intense în lumea ştiinţifică. Nu se ştie dacă dispariţia a fost influenţată de activitatea umană sau s-a datorat mai degrabă schimbărilor climatice şi modificării habitatelor. În încercarea de a elucida misterul, oamenii de ştiinţă au recurs la studii de genetică, investigând ADN-ul prelevat din oase ale marilor mamifere care cândva dominau emisfera nordică a planetei.
Din cauza condiţiilor climatice dificile din zonele în care au fost găsite oasele animalelor, cercetarea a durat mult mai mult decât s-ar fi aşteptat cineva. Specialiştii spun că obţinerea informaţiilor genetice a durat şapte ani.
Studiul, realizat la Universitatea din Copenhaga, Danemarca, a luat în considerare 6 specii ale megafaunei, unele dispărute, altele supravieţuitoare până azi: rinocerul lânos (Coelodonta antiquitatis) şi mamutul lânos (Mammuthus primigenius), ambele extincte; calul sălbatic şi cel domestic (Equus ferus şi Equus caballus), bizonul de stepă (Bison priscus – dispărut) şi actualul bizon american (Bison bison), renul (Rangifer tarandus) şi boul moscat (Ovibos moschatus).
Cu ajutorul datelor oferite de ADN, cercetătorii ar putea reconstitui aspecte ale istoriei acestor populaţii. De exemplu, cu cât o populaţie este mai mică, cu atât este mai puţin diversificată din punct de vedere genetic. Pe baza probelor prelevate, oamenii de ştiinţă pot estima modul în care populaţia a evoluat şi s-a dezvoltat de-a lungul timpului. Puse cap la cap, noile descoperiri pot estima răspândirea populaţiilor megafaunei şi modul în care apariţia oamenilor şi schimbările climatice au influenţat-o.
Conform noilor date, scăderea populaţiei de boi moscaţi şi de rinoceri lânoşi are o legătură directă cu modificările climatice. În schimb, numărul cailor sălbatici şi al bizonilor de stepă a scăzut, se pare, datorită creşterii populaţiei umane din Europa şi Asia.
În cazul mamuţilor, unele dintre cele mai impresionante mamifere care au trăit în acea vreme, oamenii de ştiinţă spun că dispariţia lor rămâne încă un mister. Numărul de mamuţi din Eurasia a rămas la cote mari chiar şi după 10.000 de ani de la primul contact cu specia umană, contrazicând astfel teoria conform căreia vânătoarea şi noile boli au dus la dispariţia acestor mamifere. Nu există suficiente fosile de mamuţi care să ofere date asupra ultimelor 6.000 din existenţa speciei, astfel încât motivele extincţiei nu pot fi deocamdată cunoscute cu precizie.
Sursa: FOXNews
Sursa: BLOG ENCICLOPEDIC 2 – DESCOPERA

(OZN) Lumini ciudate pe cerul de deasupra Coquitlam BC - 04 noiembrie 2011

Obiect ciudat intermitent peste Coquitlam BC - 04 noiembrie 2011
Am observat o lumina scazand si crescand pe cer, in timp ce imi conduceam Austinul .. S-a oprit şi a rămas într-un singur loc pentru câteva minute.
M-am oprit din înregistrare pentru că am fost incurcati de trafic şi a fost nevoiti să tragem pe o stradă laterală pentru a obţine o inregisrare video mai bună. Nu era în mişcare, dar dupa un timp,a plecat ..
Sursa şi autor:   (youtube)

Asteroid 2005 YU55 / Apophis documentar

Un documentar informativ cu privire la pericolele potenţiale primite ale Asteroidului .
Documentarul a fost difuzat pe canalul 7 - auYahoo Canalul 7 Noutăţi la ora 19.00 pe data de 06 noiembrie 2011.
Adresa site-ul pentru mai multe informaţii este  http://au.news.yahoo.com/sunday-night/ 
Sursa şi autor:    (youtube)